NovinkyPředpisy & regulace

Vláda včera rozhodovala o cestovním ruchu

Vláda včera schválila další kroky pro zmírnění dopadů koronaviru na cestovní ruch a pomoc podnikatelům, kteří v této oblasti působí. Jedná se o vyhlášení programů COVID – Ubytování II, COVID – Záruka CK a samostatného dotačního titulu pro velké cestovní kanceláře a prodloužení platnosti dotačního titulu COVID – Lázně.

Foto: archiv MMR

Pro ubytovací zařízení MMR připravilo 4 miliardy Kč

V programu COVID – Ubytování II, který pomůže jak hromadným ubytovacím zařízením (HUZ), tak individuálním ubytovacím zařízením (IUZ), jsou připraveny téměř 4 miliardy Kč. Rozhodné období pro první výzvu je stanoveno v rozsahu 78 dnů připadajících na druhou vlnu omezení. Pro většinu IUZ je navržena paušální částka ve výši 200 Kč na pokoj a den. Výzva pro HUZ bude vyhlášena 25. 1. 2021 a pro IUZ 1. 2. 2021.

„Program COVID – Ubytování II jsme rozšířili o podporu malých ubytovacích zařízení, na která, stejně jako na hromadná ubytovací zařízení, vážně dopadají dlouhodobá protiepidemická opatření a jsou od podzimu víceméně uzavřena. Jejich význam pro trh služeb cestovního ruchu totiž není vůbec zanedbatelný, naopak představují významnou součást cestovního ruchu jak v regionech, tak ve velkých městech. Otevíráme tedy dva dotační tituly, jeden pro hromadná ubytovací zařízení a druhý pro individuální ubytovací zařízení,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro IUZ je navržena dotace ve výši 200 Kč na pokoj a den. V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. 12. 2019, bude podpora ve výši 100 Kč/pokoj/den. „Reagujeme tak na fakt, že celá řada podnikatelů v dobré víře připravovala nové provozovny k otevření v roce 2020. Podmínkou však je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. 10. 2020,“ doplnila Dostálová. Udržitelnost podpory je navrhována v délce tří měsíců, tzn. že žadatel nesmí ukončit činnost během tří měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejímž základě poskytuje ubytovací služby.

Individuální ubytovací zařízení (tj. ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány, pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů) dotvářejí celkovou nabídku ubytovacích služeb a mají zpravidla vlastní specifické cílové skupiny, ať už individuální turisty v různých a kvalitativních kategoriích, tak i školní zájezdy (rekreační areály, chalupy na horách) aj. Oprávněným žadatelem však nebude ten podnikatel, který k provozování ubytovací služby využívá byt v bytovém domě.

Rozhodné období pro první výzvu je stanoveno v rozsahu 78 dnů připadajících na druhou vlnu omezení (22. říjen 2020 – 22. leden 2021 – není započteno období od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy neplatilo žádné omezení poskytování ubytovacích služeb). V případě pokračující negativní epidemiologické situace a prodloužení omezení poskytování ubytovacích služeb může dojít ke změnám v rozsahu podpory.

Foto: Pixabay

Pomoc cestovním kancelářím se zákonnou povinností pojištění ochrany proti úpadku

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravilo MMR program COVID – Záruka CK. Ten pomůže zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Aktuální předpokládaná alokace programu je cca 300 milionů korun. Na podporu by mělo dosáhnout 91 % cestovních kanceláří v České republice, program se totiž zaměřuje zejména na podporu malých a středních kanceláří.

Pro velké cestovní kanceláře MMR vypíše samostatný dotační titul

Ministerstvo pro místní rozvoj už dříve spustilo program na podporu podnikatelů v cestovním ruchu s názvem COVID – Podpora cestovního ruchu. V něm mohou žádat cestovní kanceláře, agentury a průvodci o podporu. MMR přichází s další podporou, nyní pro velké cestovní kanceláře. Připraveno bude 75 milionů korun.

„Velké cestovní kanceláře byly v již vyhlášeném dotačním titulu svým způsobem znevýhodněny, a to vzhledem k velikosti obratů a dosažením limitů veřejné podpory. Po notifikaci ze strany Evropské komise vyhlásíme dotační titul pouze pro ně, kde bude limit veřejné podpory podstatně vyšší. Jejich schopnost udržet se na trhu je velmi důležitá a my ji chceme touto formou podpořit. Stejně jako v dalších případech i tato podpora vznikla na základě konzultací s profesními asociacemi,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V případě současného dotačního titulu je podpora poskytována v režimu de minimis, tzn. že jednomu podniku nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 tisíc eur za jeden členský stát. To vedlo k znevýhodnění velkých cestovních kanceláří, které ve vztahu k velikosti svého obratu z důvodu vyčerpání limitu de minimis mohou získat proporčně výrazně nižší objem podpory než ostatní cestovní kanceláře.

Ministerstvo tak v první polovině února plánuje vyhlásit výzvu pro 8 největších cestovních kanceláří, tedy cestovních kanceláří s plánovanými tržbami pro rok 2020 převyšujícími 0,5 mld. Kč. Tyto cestovní kanceláře tvoří až 80 % trhu zájezdů v ČR. Podpora podle Dočasného rámce umožní alespoň mírně srovnat míru podpory, kterou ČR poskytuje postiženým cestovním kancelářím. Výše dotace bude pro jednotlivé způsobilé žadatele vypočtena proporcionálně podle výše příspěvků do garančního fondu, alokace tak bude rozdělena poměrně dle objemu tržeb jednotlivých CK. V případě úspěšné notifikace dotačního titulu u Evropské komise lze limit veřejné podpory pro jeden podnik navýšit na částku 800 000 eur.

Foto: CzechTourism

Podpora lázním je prodloužena do 30. června 2021

Díky prodloužení Dočasného rámce Evropskou komisí se posouvá platnost dotačního titulu COVID – Lázně až do 30. 6. 2021. Jeho cílem je udržení rozsahu a kvality poskytovaných služeb v oblasti lázeňství, a to podporou zvýšení poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázeňských zařízeních.

„Nás dotační titul hodnotím velmi pozitivně, zájem o pobyty ze strany veřejnosti byl enormní a přesáhl často časové a kapacitní možnosti jednotlivých lázeňských zařízení. Bohužel zejména vlivem druhé vlny šíření nemoci covid-19 značná část již rezervovaných a v některých případech i zaplacených pobytů musela být zrušena. Prodloužení tohoto opatření proto považuji za velmi žádoucí jak ze strany veřejnosti, tak ze strany lázeňských zařízení. Naše lázeňství patří mezi světový unikát, proto je velmi důležité dbát na to, aby bylo pandemií poškozeno, pokud možno, co nejméně,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Alokované finanční prostředky dotačního titulu nebyly v roce 2020 dočerpány, a to především v důsledku restriktivních opatření vlády, která se dotkla také poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče. Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace MMR považuje za důležité vyhlásit druhou výzvu na celé období platnosti prodlouženého Dočasného rámce, tedy od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, aby mohly být všechny požadované vouchery v lázních uplatněny.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button