Příspěvek označen jako: "Klára Dostálová"

Foto: archiv MMR

MMR zveřejnilo podmínky programu COVID – Školy v přírodě

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí v dotačním titulu COVID – Školy v přírodě. Ubytovací zařízení, která se specializují na pořádání škol v přírodě, tak mohou od 10. prosince žádat o dotaci jako finanční podporu za zrušené […]

5.4.2019,Královéhradecký kraj,ok.Trutnov,Špindlerùv Mlýn, Svatý Petr - Stoh

V poøadí již 41. roèník Mezinárodní soutìže Horské služby probìhl od 4. do 5. bøezna 2019 ve Špindlerovì Mlýnì.

Soutìž se tradiènì konala jako memoriál Jana Messnera a Štefana Spusty, záchranáøù Horské služby, kteøí zahynuli pøi záchranné akci na Snìžce v roce 1975. Závodù se zúèastnilo 16 dvouèlenných družstev. „Jsem rád, že tradice této soutìže je zachována a èlenové HS mohou porovnávat svoje fyzické síly i praktické dovednosti pøi ošetøování v zimních podmínkách,“ uvedl k akci Pavel Jirsa, náèelník HS Krkonoše. Soutìž byla rozdìlená do dvou závodních dnù (4. a 5. 4.). První den probìhla tzv. fyzická etapa, dlouhá cca 20 kilometrù, vedla mimo jiné po høebenových partiích Krkonoš a odstartovala u dolní stanice lanovky na Medvìdínì.

Druhý den probìhla tzv. technická èást, která sestává z obøího slalomu dvojic a obøího slalomu dvojic se svozným prostøedkem. Poté následovalo ošetøení úrazu na sjezdové trati a svoz zranìného v èasovém limitu, a samotné ošetøení hodnotili lékaøští komisaøi Horské služby. To vše se konalo na sjezdové trati Stoh ve S. Petru. V odpoledních hodinách probìhlo na stejném místì slavnostní vyhlášení vítìzù. Celkovì se na prvním místì umístili Roman Fišnar a Jakub Fabián z Jeseníkù. Obøí slalom zvládlo nejlépe družstvo z Krkonoš a cenu za nejlepší ošetøení získala dvojice ze Šumavy.

„Celá soutìž se konala pod záštitou ministrynì pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. V její nepøítomnosti zastupovali MMR jako zakladatele Horské služby o.p.s. JUDr. Králová a Ing. Znamenáèek,“ øekl Pavel Antl, ústøední náèelník Horské služby o.p.s.. Dodal, že závody byly také vhodnou pøíležitostí k neformálním setkáním a k tomu, aby horští záchranáøi spoleènì probrali právì skonèenou zimní sezónu.

Horská služba se mění, vedení se ujímá nový ředitel/náčelník René Mašín

Správní rada Horské služby na svém mimořádném zasedání schválila zásadní změny Statutu Horské služby o.p.s. a zvolila nového ředitele/náčelníka. Stal se jím René Mašín, dlouholetý náčelník z oblasti Jizerských hor, který se s platností k  20. 11. 2020 ujímá vedení Horské služby. […]

Plzeň, ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky

Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové chodníky, modernizace a rekonstrukce silnic, oživení národních kulturních památek nebo posílení sociálních služeb ‒ to všechno jsou příklady investic, které směřují do projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) […]

Foto: archiv MMR

MMR zveřejnilo podmínky k podpoře COVID – podpora cestovního ruchu

Cestovní ruch patří k nejpostiženějším odvětvím pandemie koronaviru. MMR proto připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která pomůže cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj 2. 11. zveřejnilo podmínky podpory a nyní si žadatelé mohou […]

Foto: archiv MMR

Vláda schválila půl miliardy korun na pomoc cestovnímu ruchu

  Cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům bude v programu COVID cestovní ruch k dispozici 500 milionů korun. Na twitteru to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Minulý týden Dostálová uvedla, že půl miliardy korun pro toto odvětví je vyčleněno […]

Foto: archiv MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje dotační tituly pro rok 2021

„Na rozvoj regionů, cestovního ruchu a bydlení jsou už připraveny 4,5 miliardy. Národní dotace pro rok 2021 jsou připraveny. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje regionů 2019+“, pro který máme 3,011 miliardy korun. V dalších týdnech budou následovat programy na podporu cestovního ruchu […]

Foto: archiv MMR

V programu COVID ubytování jsou žádosti za 1,6 miliardy Kč

  Státní fond podpory investic (SFPI) k dnešku u programu COVID ubytování eviduje 2836 žádostí zhruba za 1,6 miliardy korun, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Její resort kompenzace pro ubytovacích zařízení, která musela na jaře kvůli vládním opatřením […]

Ministři chtějí podpořit zaměstnanost

Ministři chtějí podpořit zaměstnanost

Na setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a ministrem průmyslu a obchodu Horeka 112 se zástupci oboru zazněl jak výklad kroků vlády v období koronavirové krize, tak nástin dalších možných řešení, jak nastartovat ekonomiku. Ministr Havlíček […]

Foto: archiv lázně Karlova Studánka

Vláda ČR schválila program COVID – Lázně

Na podporu českých lázeňských měst půjde jedna miliarda korun. Poukaz se bude vztahovat na pobyty zakoupené a realizované od 1. 7. do 31. 12. 2020 v českých lázních. Jedinou podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat […]

Podnikatelské svazy krizový plán pro cestovní ruch zklamal

Podnikatelské svazy krizový plán pro cestovní ruch zklamal

Podnikatelské svazy zklamal krizový akční plán pro cestovní ruch, který v pondělí schválila vláda. Především postrádají plošnou pomoc ve formě státem dotovaných poukazů na dovolenou v tuzemsku, což by podle nich podpořilo poptávku. Projekt bude podle ministryně pro místní rozvoj […]