Všeobecná pravidla soutěží

Všeobecná pravidla soutěže TTG, novin pro odborníky v cestovním ruchu

(dále jen „Všeobecná pravidla soutěže“)

 

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost 1. Distribuční společnost s.r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Šafaříkova 5, PSČ: 120 00, IČ: 252 78 096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63325 (dále jen „organizátor“). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která pracuje v některém z odvětví cestovního ruchu. Soutěže TTG jsou určeny odborníkům v cestovním ruchu, kteří aktivně podnikají či jinak rozvíjí oblast turismu. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Odpovědí formou SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou, se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

 

II. Průběh soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení, firmu a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník který pošle email ze svého soukromého účtu, kterým nebude možné ověřit, že pracuje v některém z odvětví cestovního ruchu, bude vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených v novinách TTG, případně dalších titulech vydaných organizátorem.

Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena v novinách TTG případně dnem uvedení novin TTG do distribuce a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Výsledky soutěže budou uveřejněny v dalších vydání novin TTG nebo na webových stránkách organizátora po vyhodnocení soutěže.

Každý soutěžící se smí soutěže účastnit pouze jednou. V případě zjištění duplicitních účastí nebo nepravdivých kontaktních údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních odpovědí.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

 

III. Ceny 

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen. Výherce je povinen si svou výhru vyzvednout osobně v sídle společnosti 1. Distribuční společnost (Šafaříkova 5, Praha 2, 120 00), pokud vydavatel neurčí jinak.

Výherce je povinen si výhru vyzvednout dle organizátorem uvedených instrukcí nejdéle měsíc po vyhlášení výsledků soutěže. V opačném případě výhra propadá.

 

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v časopisech vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy. Každá osoba, která vyplní a odešle kupón nebo email nebo odešle soutěžní SMS, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Odesláním kupónu, emailu nebo SMS dále souhlasí účastník se zařazením všech jim vyplněných osobních údajů, popř. zaslaných podobizen (dále jen údaje) do databáze společnosti 1. Distribuční společnost s.r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Šafaříkova 5, PSČ: 120 00, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník soutěže rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Účastník soutěže bere dále na vědomí, že mu náležejí práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, jakož i další práva vyplývající z §§ 11 a 21 tohoto zákona. V případě pochybností, o dodržování práv ze strany správce, se může účastník soutěže na správce obrátit s žádostí o zajištění nápravy, případně se s takovýmto podnětem může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Bezpečnost 

Společnost 1. Distribuční společnost s.r.o. bude uchovávat Vaše data bezpečně a tudíž příjme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití nebo změnám.

 

V. Platnost a účinnost všeobecných pravidel soutěže 

Tato všeobecná pravidla soutěže jsou platná a účinná jejich zveřejněním na webové stránce www.ttg.cz a to až do vydání nových všeobecných pravidel zveřejněných na téže webové stránce. Organizátor si vyhrazuje právo tato všeobecná pravidla kdykoli upravit či změnit.

 

 

Všeobecná pravidla soutěže webových stránek TTG.cz 

(dále jen „Všeobecná pravidla soutěže“)

 

I. Obecná ustanovení 

Organizátorem  soutěže  (dále  jen  „soutěž“)  je  společnost  1.  Distribuční  společnost  s.r.o.,  se  sídlem Praha  2  –  Vinohrady,  Šafaříkova  5,  PSČ:  120  00,  IČ:  252  78  096,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku vedeném  Městským  soudem  v  Praze,  oddíl  C,  vložka  63325  (dále  jen  „organizátor“). Soutěže  se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu  §  116  a  117  občanského  zákoníku.  Organizátor  soutěže  si  vyhrazuje  právo  zkrátit,  přerušit nebo  zrušit soutěž či  změnit její pravidla. Odpovědí formou SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou, se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

 

II. Průběh soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu  I.  těchto  pravidel  a  dále  splní  následující  podmínky:  Odpoví  na  soutěžní  otázku  podle  zadání příslušné  soutěže  prostřednictvím  SMS,  emailu,  odpovědního  formuláře  či  jinou  odpovědní alternativou.  Odpověď  na  soutěžní  otázku  zašle  účastník  způsobem  a  podle  návodu  uvedeného  v zadání  příslušné  soutěže.  Účastník  uvede  v  rámci  soutěžní  odpovědi  také  své  jméno,  příjmení  a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí  se  zveřejněním  svého  jména  a  příjmení  ve  výsledcích  soutěže  uvedených  na  webových stránkách organizátora, případně v časopisech vydaných organizátorem.

Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po  tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle  pravidel  uvedených  tamtéž.  Výsledky  soutěže  budou  uveřejněny  na  webových  stránkách organizátora po vyhodnocení soutěže.

Každý  soutěžící  se  smí  soutěže  účastnit  pouze  jednou.  V  případě  zjištění  duplicitních  účastí  nebo nepravdivých  údajů  (v  rozporu  se  skutečností)  si  provozovatel  vyhrazuje  právo  na  nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních odpovědí.

Organizátor  soutěže  si  vyhrazuje  právo  kontroly  splnění  podmínek  pro  účast  ve  hře  a  posouzení nároku  na  výhru.  Organizátor  soutěže  si  vyhrazuje  právo  ve  sporných  případech  rozhodovat  s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.  Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže  a  dále  nenese  odpovědnost  v  případě  potíží  účasti  v  soutěži  v  důsledku  jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

 

III. Ceny 

Ceny  výhercům  věnuje  organizátor,  případně  společnost  uvedená  u  zadání soutěže. Ceny  přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen. Výherce je povinen si svou výhru vyzvednout osobně v sídle společnosti 1. Distribuční společnost (Šafaříkova 5, Praha 2, 120 00), pokud vydavatel neurčí jinak.

Výherce  je  povinen  si  výhru  vyzvednout  dle  organizátorem  uvedených  instrukcí  nejdéle  měsíc  po vyhlášení výsledků soutěže. V opačném případě výhra propadá.

 

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

Účastí  v  soutěži  každý  účastník  souhlasí  s  tím,  že  organizátor  soutěže  je  oprávněn  užít  jména  a podobizny výherců v časopisech vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být  pořizovány  jejich  obrazové  záznamy.  Každá  osoba,  která  vyplní  a  odešle  kupón  nebo  odešle soutěžní  SMS,  výslovně  souhlasí  s  tím,  aby  organizátor  soutěže  zpracovával  jí  poskytnuté  osobní údaje,  a  to  pro  účely  vyhodnocení  soutěže,  pro  potřeby  kontaktu  s  těmito  osobami,  jakož  i  pro informování  těchto  osob  o  titulech  vydávaných  organizátorem  soutěže  a  o  jiných  nabídkách  v souvislosti s těmito tituly. Odesláním kupónu nebo SMS dále souhlasí účastník se zařazením všech jim vyplněných osobních údajů, popř. zaslaných podobizen (dále jen údaje) do databáze společnosti 1. Distribuční společnost s.r.o., se sídlem Praha 2  – Vinohrady, Šafaříkova 5, PSČ: 120 00, jakožto správce,  a  s  jejich  následným  zpracováním  prostřednictvím  zpracovatele  pro  nabízení  výrobků  a služeb  včetně  zasílání  informací  o  pořádaných  akcích,  výrobcích  a  jiných  aktivitách  a  pro  účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník soutěže rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté  osobní  údaje  byly  zpracovány  i  prostřednictvím  třetích  osob  pověřených  správcem. Účastník soutěže bere dále na vědomí, že mu náležejí práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně  osobních  údajů,  v  platném  znění.,  tj.  zejména  že  poskytnutí  údajů  je  dobrovolné,  že  svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a  právo  na  opravu  těchto  osobních  údajů,  blokování  nesprávných  osobních  údajů,  jejich  likvidaci, jakož i další práva vyplývající z §§ 11 a 21 tohoto zákona. V případě pochybností, o dodržování práv ze  strany  správce,  se  může  účastník  soutěže  na  správce  obrátit  s  žádostí  o  zajištění  nápravy, případně se s takovýmto podnětem může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Bezpečnost 

Společnost  1.  Distribuční  společnost  s.r.o.  bude  uchovávat  Vaše  data  bezpečně  a  tudíž  příjme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití nebo změnám.

 

V. Platnost a účinnost všeobecných pravidel soutěže 

Tato  všeobecná  pravidla  soutěže  jsou  platná  a  účinná  jejich  zveřejněním  na  webové  stránce www.ttg.cz  a  to  až  do  vydání  nových  všeobecných  pravidel  zveřejněných  na  téže  webové stránce. Organizátor si vyhrazuje právo tato všeobecná pravidla kdykoli upravit či změnit.

Back to top button