CestovkyNovinkyPojišťovny

Podpora pro cestovní kanceláře – poskytování státních záruk na spoluúčast CK. Aktuální diskuze k navazujícímu podpůrnému programu Záruka CK

Dne 22. září 2022 se konalo další z řady pracovních jednání k obnovení podpory cestovním kancelářím a poskytování státních záruk na pokrytí spoluúčasti CK, jež je ze strany pojišťoven požadována jako nedílná součást sjednaného pojištění pro případ úpadku.

Na jednání došlo mezi zúčastněnými stranami, kterými byly profesní asociace cestovních kanceláří, pojišťovny, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), ČNB, Ministerstvo financí ČR a Národní rozvojová banka (NRB), ke shodě o nezbytnosti pokračování tohoto programu, avšak ze strany státních úřadů byly navrhovány zcela změněné podmínky. Současná situace tak odhaluje nesystémové řešení problematiky zajištění cestovních kanceláří v ČR z dlouhodobého hlediska.

Podpůrný program Covid – Záruka CK byl vytvořen v roce 2021 na základě iniciativy AČCKA, a to jako součást veřejné podpory podnikatelům v době pandemie nemoci covid-19. Stal se reakcí na zpřísnění podmínek pojišťoven pro sjednání povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku. Tento participativní program MPO a MMR představoval zcela zásadní krok pro zachování činnosti cestovních kanceláří v ČR a do jeho parametrů byly zaneseny prakticky veškeré požadavky AČCKA. Do konce roku 2021 jej využilo 101 cestovních kanceláří, kterým byly vystaveny záruky v celkovém objemu 96 mil. Kč. V návazném programu Záruka CK v roce 2022 bylo alokováno, s dodatečným navýšením 50 mil. Kč na základě iniciativy AČCKA, celkem 250 mil. Kč na poskytnutí bankovních záruk pro CK. Navýšení alokované částky umožnilo pokračovat v podnikání 17 cestovním kancelářím.

Je třeba podotknout, že se nejedná fakticky o výdaj státu, nýbrž o pouhé poskytnutí záruky a vázanost finančních prostředků na bankovním účtu. Vzhledem k tomu, že trh cestovních kanceláří je v ČR velmi stabilní a nedochází k většímu množství úpadků cestovních kanceláří s plněním pojišťoven, jak potvrzují i data MMR, nelze ani riziko pro stát při poskytování takové podpory považovat za nijak významné. Z celkové alokace na poskytnutí záruk v letech 2021–2022 byly reálně odčerpány následkem úpadků CK cca 4,5 %.

Pro mnohé cestovní kanceláře je pokračování programu klíčové. AČCKA proto ve spolupráci s dalšími asociacemi a svazy vyvíjí maximální úsilí pro jeho zachování i pro další období. Vzhledem k tomu, že žádosti o státní podporu na pokrytí spoluúčasti bylo možné podávat v režimu Dočasného rámce do 22. června 2022, AČCKA dne 10. srpna 2022 požádala ministra I. Bartoše o pokračování tohoto podpůrného programu, a to již od podzimu 2022, nejpozději však od 1. ledna 2023.

AČCKA v této souvislosti navázala na červencové jednání Kolegia a realizovala v období 18.–31. července 2022 dotazníkové šetření mezi členskými CK. Z výsledků vyplynul jasný požadavek na pokračování tohoto podpůrného programu, který se v krátkodobém horizontu jeví jako nezbytný. Ze strany většiny cestovních kanceláří je obtížné, až nereálné, splnit podmínky pojišťoven bez pomoci státu. Členské cestovní kanceláře v dotazníku uvedly, že program v minulosti využilo 60 % z nich. Ostatní sdělily, že programu nevyužily z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků u NRB. Pokud bude program v budoucnu opětovně spuštěn, plánuje si jeho prostřednictvím požádat o záruku 75 % cestovních kanceláří.

Ze seznamu cestovních kanceláří vedeného MMR a platných údajů pojišťoven vyplývá, že začátek navazujícího pojistného období v srpnu má přibližně 10 CK, v září 15 CK, v říjnu 15 CK a v listopadu 36 CK. Při absenci programu v podzimních měsících proto bude mít téměř 80 cestovních kanceláří ztížený přístup k získání zákonného pojištění pro případ úpadku a tím omezené ústavní právo na hospodářskou činnost. Stěžejní pro obor je ovšem spuštění programu od 1. ledna 2023, kdy začíná nové pojistné období polovině CK působících na trhu v České republice (cca 278 subjektům).

Ve své nedávné iniciativě AČCKA v případě pokračování programu Záruka CK podpořila zachování stávajících kritérií pro získání státní záruky do výše 75 % spoluúčasti požadované pojišťovnou, v max. výši 8 mil. Kč na subjekt, a to k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců. Za limitující lze považovat fakt, že by byl návazný program spuštěn pouze v režimu de minimis a nikoliv v Dočasném rámci, jako tomu bylo doposud. Desítky cestovních kanceláří by tak nemohly opětovně využít tento program.

S rostoucími tržbami roste i pojistná částka a chuť pojišťoven navyšovat spoluúčast cestovních kanceláří. S cílem pokrytí většiny trhu touto státní podporou nezbývá než počítat s určitou změnou stávajících parametrů. AČCKA však věří, že i částečně upravená podpora podnikatelům bude alespoň krátkodobým zmírněním ztížených podmínek podnikání. Z dlouhodobého hlediska nicméně AČCKA usiluje o komplexní řešení.

Kateřina Chaloupková, Roman Škrabánek, AČCKA

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button