Soutěže TTG

Pravidla soutěže pro čtenáře webového portálu ttg.cz

Znění soutěžní otázky:
Zodpovězte na soutěží otázku a vyhrajte poukaz na dovolenou s CK TUI v hodnotě 10 000 Kč.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o., se sídlem na adrese
Warszawie, Wołoska 22a, PSČ 02-675, Polsko, NIP: 5213574503 (dále jen „pořadatel“).

 TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá na webové stránce ttg.cz, která je provozovaná společností 1. Distribuční společnost s.r.o.
 2. Soutěž probíhá v době od 05.02.2024, od okamžiku zveřejnění na https://www.ttg.cz/category/souteze-ttg/, do ukončení ve 23:59 dne 18.02.2024.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěž je určená pro segment B2B – zaměstnance v cestovním ruchu – cestovní agentury, cestovní kanceláře, HORECA segment. Soutěže se může zúčastnit osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen “soutěžící”). Vyloučeni ze soutěže jsou zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.
 2. Pro účast v soutěži musí soutěžící zodpovědět soutěžní otázku zveřejněnou na stránce https://www.ttg.cz/category/souteze-ttg/, a to zasláním odpovědi na e-mailovou adresu soutezTTG@tui.cz. Soutěžící musí k odpovědi uvést svoje celé jméno a název společnosti, ve které je zaměstnán.

MECHANIKA SOUTĚŽE

 1. Soutěž bude probíhat 14 dní, od pondělí 05.02.2024 do neděle 18.02.2024 23:59.
 2. Každý účastník soutěže může zveřejnit jednu odpověď. Soutěžící, který napíše nejkreativnější/nejzajímavější odpověď na soutěžní otázku, bude vybrán týmem společnosti TUI a jeho jméno bude zveřejněno na stránce https://www.ttg.cz/category/souteze-ttg po ukončení soutěže.
 3. V případě, že pořadatel zjistí, že soutěžící není starší 18 let, nebo nesplňuje jinou podmínku, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Pokud by se jednalo zároveň o výherce, má pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se soutěžící, který byl ze soutěže vyřazen, soutěže neúčastnil.
 4. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout v případě jakékoliv nesrovnalosti se soutěží spojené.
 5. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 6. Soutěžícímu nevzniká žádný nárok na výhru ani jinou náhradu v případě technických problémů vzniklých během soutěže.

VÝHRA A KOMUNIKACE S VÝHERCEM

 1. Výhrou je poukaz v hodnotě 10 000 Kč s platností do 18. 12. 2024. Poukaz lze uplatnit na zájezdy s charterovými lety z České republiky, z aktuální nabídky cestovní kanceláře TUI. Zájezdy lze rezervovat prostřednictvím:
 2. Telefonického rezervačního centra, a to zasláním e-mailu na adresu nabidky@tui.cz telefonicky, a to na telefonním čísle 277 270 059
 3. Cestovní agentury ze seznamu dostupného na adrese https://www.tui.cz/kontakt/cestovniagentury
 4. Výhru nelze vyplatit v hotovostním ekvivalentu poukazu, vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní plnění. V případě nevyčerpání výhry v termínu poukaz propadá bez nároku na kompenzaci.
 5. Navíc ke každé hodnotě výherního poukazu bude připočtena částka ve výši 11,11 % hodnoty Výhry, kterou Organizátor vybere od Výherce v okamžiku předání Výhry s účelem úhrady daně z příjmu z Výhry, v souladu s platnými daňovými předpisy země Pořadatele.
 6. Výherce budou o své výhře informován e-mailem, a to odpovědí na e-mail, kterým se zapojil do soutěže, a to nejpozději do tří dnů po ukončení soutěže.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že v případě výhry bude zveřejněno jeho jméno a příjmení na internetovém portále ttg.cz.
 8. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem do 5 dnů od oznámení výhry spojit prostřednictvím redakce internetového portálu, jeho výhra propadá bez možnosti náhrady. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktu nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.
 9. Výhra bude předána Vítězi poté, co Vítěz pošle následující údaje, které jsou nezbytné pro vyplnění daňového přiznání: místo daňového domicilu, jméno a příjmení, jméno otce, jméno matky, datum a místo narození, adresa bydliště (stát, město, PSČ, ulice, číslo domu a bytu), číslo identifikačního dokladu (cestovní pas nebo občanský průkaz), typ, země vydání, identifikační číslo plátců daně.
 10. Daň z příjmu z výhry odvede pořadatel poté, co mu výherce zašle tyto jeho údaje potřebné k vyplnění daňového přiznání: jméno a příjmení, křestní jméno otce, křestní jméno matky, datum a místo narození, adresu bydliště (země, město, PSČ, ulice, číslo domu a bytu), číslo dokladu totožnosti (pas nebo OP), typ, zemi vydání a identifikační číslo daňového poplatníka.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování svých osobních údajů (Jméno, e-mailovou adresu) pro účely realizace soutěže (zejména za účelem zabezpečení účasti a evidence soutěžících, prověření platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a případné oslovení výherce soutěže a domluvení předání výhry).
 2. Pořadatel nakládá s osobními údaji soutěžících v souladu s nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Více informací o nakládání s osobními údaji je k dispozici na https://www.tui.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Údaje budou uchovány po dobu trvání soutěže a u výherce po dobu 1 roku od skončení soutěže pro účely využití výhry.
 3. Soutěžící má zejména právo požádat pořadatele o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek ukončení účasti v soutěži a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím využitím.
 4. Kontakt s pořadatelem jako správcem osobních údajů je možný: 1) v písemné formě na adresu sídla správce uvedenou výše, 2) elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: nabidky@tui.cz.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o výherci.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady.
Ukázat další

Související články

Back to top button