Předpisy & regulaceZprávy

Od 12. dubna lze podávat žádosti o podporu v programu COVID 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod.

Cílem programu COVID 2021 je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci covid-19 na podnikatelské subjekty v České republice.

Základní informace:

 • Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace.
 • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. 
 • Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021.
 • Dotace splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Oprávněný žadatel

 • Je fyzickou osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací. Pokud je příspěvkovou organizací, pak platí, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • V důsledku pandemie onemocnění covid-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 28. února 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 28. února 2019 nebo 1. ledna 2020 až 29. února 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Na co je podpora poskytována?

 • Náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Jaký je výpočet podpory?

500 Kč za každého zaměstnance a den rozhodného období:

 • Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní). V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID – Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 31. března 2021 (celkem 68 dní).
 • Pokud měl žadatel 1 až 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
 • v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den)
 • Podpora se poskytuje nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik), tedy 1800 tis. EUR. Pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“.

Jaké jsou další podmínky pro žadatele?

Podmínky jsou obdobné jako u ostatních COVID programů, např.:

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014 , případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou
 • Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
 • Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Co bude nutné v žádosti o podporu doložit?

 • V ideálním případě není třeba dokládat žádný dokument a bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je přímo součástí.
 • Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, dokládat bude elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc.
 • Doložit bude třeba také případ, kdy uváděný zaměstnanec nebude ověřen automatickou kontrolou, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ. Žadatel má v takovém případě možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován.

Metodická podpora žadatelů o podporu (po–pá 8:30–16:30 h):

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po–pá 8:30–16:30 h):

Obecné informace k programu (po–pá 8:00–16:00 h):

 • informační linka MPO: 1212

Newsroom TTG / MPO

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button