Návrh směrnice o zájezdech – Package Travel Directive

Evropská komise v červenci zveřejnila dlouho avizovaný návrh směrnice o zájezdech (PTD), která v budoucnu nahradí stávající směrnici č. 90/314 a významným způsobem ovlivní činnost cestovních kanceláří a agentur v EU.

Stávající směrnice již nereflektuje aktuální situaci na trhu cestovního ruchu, zejména při nabídce a prodeji služeb po internetu, a vyznačuje se i minimální harmonizací, kdy členské státy mají poměrně široký prostor pro výklad směrnice při její transpozici do národních právních řádů, např. při vymezení odpovědné strany za plnění cestovní smlouvy. Cílem směrnice je dosáhnout vysokého stupně ochrany spotřebitele, a to sblížením pravidel o souborných službách pro cesty a jiné kombinace služeb, cílem je také vytvořit hospodářským subjektům rovnocenné podmínky na trhu.

Roman Škrabánek

Roman Škrabánek

Návrh směrnice přináší několik zásadních změn. V prvé řadě, právní odpovědnost za poskytování cestovních služeb v souladu se smlouvou nese výhradně „pořadatel“ bez ohledu na to, zda služby poskytuje sám nebo prostřednictvím jiných poskytovatelů služeb. Na rozdíl od České republiky některé státy EU, např. Francie, aplikují v souladu se směrnicí odpovědnost jak pořadatele zájezdu, tak i prodejce.

Návrh směrnice přináší upravenou „definici souborných služeb“, přičemž do působnosti směrnice nadále nespadají jednotlivé cestovní služby a nově jsou z její působnosti vyčleněny „služební cesty“. S cílem pokrýt širší spektrum běžně nabízených kombinací služeb návrh přináší zcela novou definici tzv. „cest s asistovanou přípravou“, tedy kombinace alespoň dvou různých typů cestovních služeb pro účely téže cesty/pobytu, kdy obchodník zprostředkovává na základě samostatných rezervací uzavření individuálních smluv s jednotlivými poskytovateli cestovních služeb.

V těchto případech nesou odpovědnost za cestovní služby výhradně jednotliví poskytovatelé služeb, avšak zprostředkovávající obchodník musí mít sjednanou ochranu pro případ platební neschopnosti, jako je tomu v případě pořadatele. Pokud jsou dodatečné cestovní služby od jiného obchodníka zprostředkovávány cíleným způsobem prostřednictvím propojených on-line rezervačních procesů, působnost směrnice nastává pouze tehdy, pokud jsou kontaktní údaje cestujícího předány mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, kdy je „potvrzena rezervace první služby“. V praxi však tento stav nastává výjimečně, tudíž např. kombinace služeb sjednávané prostřednictvím webových stránek leteckých společností směrnice ve stávající podobě pokrývat nebude.

Návrh směrnice posiluje ochranu spotřebitele v případě úpadku a stanovuje, že cestujícím budou vráceny „veškeré platby“ a bude zajištěn jejich „efektivní a rychlý návrat“. Směrnice opět neurčuje konkrétní formu/y možného zajištění pro případ úpadku.

V návrhu směrnice se objevuje i několik diskutabilních a nepřiměřených ustanovení. Jedná se např. o stanovení „limitu maximálního zvýšení ceny“ souboru služeb z přípustných důvodů (zvýšení ceny nesmí nově překročit 10 % celkové ceny souborných služeb), zavedení „povinnosti pořadatele snížit cenu“ v bezprostředním důsledku snížení nákladů na přepravu osob, daní a poplatků či směnných kurzů, zavedení „práva cestujících zrušit cestovní smlouvu bez náhrady“ před zahájením realizace souborných služeb, pokud v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí „nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti“ s výrazným dopadem na souborné služby (aniž by ve směrnici bylo závazně uvedeno, kdo takovou skutečnost určí), povinnost pořadatele nést „náklady na pokračování pobytu“ jednoho cestujícího, pokud dojde ke znemožnění pokračování realizace souboru služeb z důvodů „vyšší moci“, a to do výše „100 eur za noc po dobu nejvýše tři nocí“, odpovědnost pořadatele i za „nehmotné škody“, které cestujícímu vznikly v důsledku neplnění smluvních podmínek apod.

Návrh směrnice nově zavádí „vzájemné uznávání ochrany pořadatele“ pro případ platební neschopnosti nabytou podle předpisů členského státu, kde je pořadatel usazen, a stanovuje transpoziční lhůtu v délce 18 měsíců po vstupu směrnice v platnost.

Návrh směrnice byl postoupen k projednání do Evropského parlamentu, ECTAA a AČCKA budou nadále vyvíjet maximální úsilí, aby stávající verze návrhu směrnice doznala žádoucích změn a projednání společného stanoviska členských asociací ECTAA k návrhu směrnice bude i hlavním tématem listopadového zasedání ECTAA v Dublinu.

Ing. Roman Škrabánek

Prezident AČCKA

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..