Jak se mění smlouva o zájezdu dle nového občanského zákoníku?

Smlouva o zájezdu je jako nový smluvní typ součástí nového občanského zákoníku (NOZ), který nabyl účinnosti v lednu 2014. Letos uzavírané smlouvy tedy musejí být sjednávány v režimu nového zákona, konkrétně podle § 2521–2550.

Zdroj: Luděk Neužil

Zdroj: Luděk Neužil

První změna spočívá již v samotném názvu smlouvy. Ještě v loňském roce byly uzavírány cestovní smlouvy, což bylo nepřesné označení, protože uzavíraná smlouva se netýkala jen samotné cesty, ale spolu s dopravou bylo sjednáno i ubytování. Nový název smlouva o zájezdu je tedy pro obsah sjednávaného závazku vhodnější, protože zájezd definuje jako připravený soubor služeb cestovního ruchu. Tento soubor služeb navíc musí být předem připravený, případně též, jak vyplynulo z judikatury ESD v rozsudku C-400/00 Club Tour Viagens, připravený na přání zákazníka.

Smlouvě o zájezdu nevyhovuje, pokud by byly služby sestavené následně po podpisu smlouvy. Zájezdem také není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není podnikáním.

Smlouvou o zájezdu nelze krátit práva zákazníka

Smlouva o zájezdu je systematicky zařazena do části čtvrté nového občanského zákoníku, která se věnuje relativním majetkovým právům. Tato jsou typická tím, že povinnosti jednoho odpovídá právo druhého, v tomto případě tedy povinnosti pořadatele zájezdu obstarat připravený soubor služeb odpovídá právo zákazníka po zaplacení souhrnné ceny na realizaci zájezdu.

Část čtvrtou občanského zákoníku charakterizuje značná dispozitivnost, tzn. možnost ujednat cokoliv si člověk přeje, pokud to zákon výslovně nezakazuje, nebo pokud tím současně neporuší dobré mravy, veřejný pořádek či právo týkající se postavení osob včetně ochrany osobnosti. V případě smlouvy o zájezdu se nicméně aplikuje modifikovaná zásada – úprava tohoto typu smlouvy je jednostranně kogentní, tzn. nelze se od ní odchýlit v neprospěch zákazníka, jinak by takové ustanovení bylo neplatné. Jinými slovy smlouvou o zájezdu nelze krátit práva zákazníka, která mu poskytuje zákon.

Kdo je pořadatel zájezdu?

Zákoník nově osobu pořadatele nechápe pouze ve smyslu cestovní kanceláře, tedy osoby s platnou koncesí, ale považuje za ni každého, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, tj. i toho, kdo vyvolá domněnku, že je pořadatelem. To samozřejmě neznamená, že se tím legalizuje podnikání osob, které nemají oprávnění poskytovat služby cestovního ruchu. Nad takovými osobami se nadále vznáší hrozba sankce. Nicméně občanský zákoník tím dává zákazníkovi stejná práva, jako by jednal s cestovní kanceláří, která má potřebnou koncesi.

Podle nové úpravy musí pořadatel zájezdu ještě před uzavřením smlouvy informovat zákazníka o všech vízových, pasových a zdravotních požadavcích zájezdu a lhůtách pro jejich vyřízení, protože i ty můžou mít vliv na jeho rozhodování, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu pak pořadatel musí doručit zákazníkovi další podrobné informace k zájezdu. Tato povinnost byla stanovena i před 1. lednem 2014, a to v zákoně č. 159/1999 Sb. Nový občanský zákoník ji však rozšířil i na vízové a pasové požadavky i pro zákazníky, kteří nejsou českými občany.

Kdo je zákazník?

Osoba zákazníka naopak v zákoně nikterak definovaná není, jeho vymezení však vyplývá ze směrnice č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobytech a zájezdech, ze které se úprava smlouvy o zájezdu promítá do českého právního řádu. Zákazníkem je míněna osoba, která soubor služeb kupuje, v jejíž prospěch je kupován, nebo na koho byl soubor služeb převeden.

Smlouva nemusí mít písemnou formu

Novinkou je, že smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou formu. Plně postačí, když písemnou formu bude mít potvrzení o zájezdu, které pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně poté. Spolu s potvrzením o zájezdu musí pořadatel vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění. Část smlouvy lze nahradit obchodními podmínkami, na které lze odkázat i v potvrzení o zájezdu.

Zákoník v obecné části závazkového práva výslovně stanoví, že ustanovení obchodních podmínek, které nemohla druhá strana rozumně očekávat, je neúčinné, pokud je druhá strana nepřijala výslovně. Pokud by se tedy například v obchodních podmínkách objevilo, že pořadatel může zrušit zájezd z důvodů, které spočívají čistě na jeho straně, a zákazník nemá právo na vrácení již zaplacené ceny zájezdu, nebude se k takovému ujednání přihlížet.

Kdy lze zvýšit cenu zájezdu?

Oproti dohodnuté ceně zájezdu může pořadatel jednostranně zvýšit jeho cenu, pouze je-li to ve smlouvě dojednáno a pokud se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu zvýší cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.

Zákazník může před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy vždy, zato pořadatel jen, když bude zájezd zrušený nebo zákazník poruší svou povinnost (například zaplatí jen zálohu při rezervaci, ale už nedoplatí zbytek ceny).

[box]Největší změny ve vztahu cestovní kancelář – klient podle NOZ

1. Kdo je pořadatelem zájezdu Pořadatelem zájezdu je každý, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem.

2. Smlouva o zájezdu nemusí být písemná Stačí potvrzení o zájezdu s povinnými vyjmenovanými prvky (jaké služby, jaké ceny, platební a stornopodmínky a způsob uplatnění reklamace).

3. Klient musí vytknout případné vady do měsíce Nejpozději do 1 měsíce po skončení cesty musí klient vytknout vady, jinak pořadatel může uplatnit námitku promlčení.

4. Postoupení smlouvy Nově vzniká právo klienta na postoupení smlouvy. Klient má právo smlouvu postoupit, ale musí uhradit náklady s tím spojené.

5. Elektronická komunikace se pokládá za písemnou Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.[/box]

Reklamace a pomoc v nesnázích

Podle smlouvy o zájezdu se mění rovněž některá práva vztahující se k reklamacím a náhradě škody. Zkracuje se lhůta pro vytknutí vad zájezdu zákazníkem, a to nejdéle na jeden měsíc od jeho skončení. Oproti předchozí právní úpravě se naopak pro zákazníka velmi rozšiřuje pomoc v nesnázích. Zatímco dříve musela cestovní kancelář poskytnout pomoc v nesnázích, pokud byla škoda způsobena třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno, nový občanský zákoník počítá s tím, že pořadatel poskytne pomoc neprodleně, pokud se zákazník ocitne po zahájení zájezdu v nesnázích.

Újma z narušení dovolené

Jednou z vůbec nejdiskutovanějších novinek, která se do českého právního řádu dostala skrze evropskou judikaturu, je újma z narušení dovolené. Novinka rovněž známá jako náhrada za ztrátu radosti z dovolené zaručuje zákazníkovi nahradit vedle škody na majetku také nehmotnou (osobnostní) újmu za narušení dovolené při porušení povinnosti pořadatelem, za kterou odpovídá. Pořadatel tedy neručí za skutečnosti, které nemohl ovlivnit, jako je trvalý déšť či neposlušné děti, pokud se k tomu dobrovolně smluvně nezavázal.

K tomu, aby právo na takovou újmu vůbec vzniklo, musí porušení povinnosti dosahovat vysoké intenzity, jakou může být například zmaření zájezdu nebo jeho podstatné zkrácení. Peněžitou satisfakci lze nárokovat po pořadateli třeba v případě, že oproti slibované idylce na pláži se ubytování nachází v průmyslové zóně vedle dálnice. Výše náhrady bude záležet jednak na rozsahu a intenzitě porušení povinnosti ze strany pořadatele zájezdu a na dopadech do osobní sféry účastníka. Vodítkem pro rozhodování sporů z toho plynoucích před českými soudy mohou být například tzv. frankfurtské tabulky, které se používají pro výpočet náhrady soudy v sousedním Německu.

Smlouvy sjednané před účinností NOZ

A co se stane v případě, že byla uzavřena smlouvu na letní dovolenou ještě před Vánoci, tedy za staré právní úpravy? V takovém případě se nic neděje, a to dokonce ani v případě, že by byla uzavřená cestovní smlouva podle starého občanského zákoníku neplatná. Pokud bude totiž vyhovovat ustanovením nového zákoníku, lze ji považovat za platnou smlouvu o zájezdu.

[box]

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. právnička, která se na tvorbě NOZ podílela[/box]

 

 

 

 

 

Enter the text or HTML code here

komentáře 4

 1. Helena Ganická says:

  Dobrý den,
  vím, že Vás asi nemohu prosit o pomoc, ale přesto to zkusím.
  Dostala jsem se do divné a smutné situace, když jsem si zakoupila zájezd od CK Conti, která zkrachovala a které jsem zaplatila 100% cenu. Přeprodávala zájezdy jiné CK, které tvrdí, že jí CK Conti přeposlala jen 40% sumy a po mně žádají, abych zájezd znovu (za-)doplatila, cca. 18.000,- Kč. Nikdo si vlastně neví rady, co je správně, pro mne se z radosti z dovolené stala noční můra a nejraději bych jen nikam nejela..
  Pokud této CK zaplatím znovu, peníze zpět nedostanu a nemám žádný důkaz, že CK Conti za mne uhradila pouze část.
  Je to velmi smutné „podnikání“ v Čechách a za radu bych byla nesmírně vděčná!
  Předem děkuji!

 2. Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) says:

  Čtenářka si bude muset prověřit, s kým a za jakých podmínek uzavřela cestovní smlouvu a jaké doklady má.
  Pokud má čtenářka platně uzavřenou cestovní smlouvu s cestovní kanceláří, která zájezd organizuje, a pokud čtenářka uhradila cenu zájezdu v souladu s podmínkami smlouvy, má nárok na poskytnutí služeb bez jakéhokoliv doplatku. Za realizaci smlouvy odpovídá smluvní strana, a pokud klient splnil své povinnosti (a může to prokázat), musí je splnit i cestovní kancelář, která je smluvní stranou, bez ohledu na to, zda autorizovaný prodejce peníze převedl nebo ne. V takovém případě stačí svá práva důsledně požadovat po cestovní kanceláři a nenechat se odbýt.
  Problém by nastal, pokud by smlouva nebyla uzavřena platně (fakt, že CK přijala 40% ceny zájezdu, však nasvědčuje tomu, že smlouva uzavřena byla) – nebo pokud by klientka zaplacením ceny zájezdu cestovní kanceláři Conti nedodržela podmínky cestovní kanceláře, s níž uzavřela smlouvu.

  Asociace cestovních kanceláří opakovaně spotřebitelům radí, aby si pečlivě prostudovali podmínky smlouvy dříve, než ji uzavřou a při nákupu u zprostředkovatele si zkontrolovali, zda má pověření jednat jménem cestovní kanceláře, jejímž jménem zájezd prodává. Tak se vyhnou případným nepříjemným překvapením a zklamání.

  • Helena Ganická says:

   Dobrý den,
   velice Vám děkuji za odpověď, pokusím se s CK domluvit.
   Přeji hezký den, H. Ganická

 3. Marcela K. says:

  Dobry den,
  chtela jsem se zeptat na Vas nazor ohledne novely tohoto zakona a jejiho dopadu na cestovni kancelare. Jakym zpusobem muze ovlivnit cestovni kancelare u nas a ty zahranicni operujici v Cesku? Dekuji

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..